Vägledning

Kommunalt avfall

Att lämna uppgifter om kommunalt avfall

Alla kommuner ska årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Det gäller även de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands.

För att säkerställa underlag till Sveriges rapportering av kommunalt avfall enligt EU-gemensamma krav, ska alla kommuner årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Krav på lämnande av uppgifter gäller även de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands.

 

Information inför lämnande av uppgifter

Alla kommuner ska enligt avfallsförordningen senast 30 juni årligen lämna uppgifter om kommunalt avfall till Naturvårdsverket. Lämnande av uppgifter kan ske via Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web senast den 15 april eller direkt till Naturvårdsverket senast 30 juni.

Vid önskemål om alternativt uppgiftslämnande kontakta Naturvårdsverket för instruktioner om hur uppgifter kan överlämnas.

I de fall uppgifter enligt NFS 2020:10 inte lämnats i Avfall Web eller på annat sätt senast den 30 juni kontaktar Naturvårdsverket aktuell kommun med information om den skyldighet att lämna uppgifter som föreligger samt hur uppgifter kan lämnas. 

Information inför lämnande av uppgifter om kommunalt avfall (pdf 179 kB)

Föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Naturvårdverket har tagit fram föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands.

Naturvårdsverkets föreskrifter som lämnande av uppgifter om kommunalt avfall (NFS 2020:10)

Återvinningsmål för kommunalt avfall

Föreskrifterna är en konsekvens av beslut av Europeiska unionens råd om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. En av ändringarna gäller höjda återvinningsmål. Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 till minst 65 viktprocent. För uppföljning av målen gäller striktare krav på medlemsländernas rapportering EU.

Samma mål har också beslutats vara ett etappmål i det svenska miljömålssystemet. 

Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning (sverigesmiljomal.se)