Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är vårt gemensamma verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen.

Vägledningen vänder sig till

Målgruppen för strategin är tillsynsmyndigheterna; kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 

Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn.

Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör strategi för att uppnå effektmålen.

Förutom att peka ut viss tillsyn under perioden lyfter strategin också fram andra åtgärder som stärker fokusområdena, exempelvis tillsynsvägledning. 

 

Remittering av delar av strategin under hösten 2021

Nu är den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 klar. De preliminära preciseringarna, som tidigare i höst var ute på remiss har nu ersatts av fastställda preciseringar. Vi tackar för alla kloka synpunkter som kom in genom remissvaren. Drygt fyrtio yttranden kom in från tillsynsmyndigheterna och dessa har beaktats i färdigställandet av strategin.

Läsanvisning

Här finns en beskrivning av strategins upplägg. Du hittar också beskrivningar av de begrepp som strategin innehåller i form av fokusområden, effektmål, preciseringar, åtgärder, tillsynsaktiviteter, operativa mål samt uppföljning.

Att använda strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är ett verktyg för dig som leder, planerar och följer upp tillsynen. Förutsättningarna för i vilken omfattning de utpekade tillsynsaktiviteterna kan genomföras ser olika ut mellan olika tillsynsmyndigheter.  Här ges stöd för hur prioriteringar kan göras och hur strategin kan arbetas in i tillsynsplaneringen.

Allmänt om miljöbalkstillsynen

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Här följer en övergripande presentation av tillämpningen av miljöbalken och tillsyn. 

Tillsynsuppdraget

Genom tillsyn kan man upptäcka avvikelser och då åstadkomma åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa. Här kan du läsa mer om tillsyn och vad som ingår i tillsynsuppdraget. 

Gemensamma utmaningar

I många fall är dagens tillsyn välfungerande men det finns också brister. Den nationella strategin är en viktig del i att stärka tillsynen men fler åtgärder behöver ske i samverkan för att utveckla miljöbalkstillsynen.

Bakgrund till strategin

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen innebär ett kliv framåt i att lyfta fram särskilt angelägna områden i syfte att samordna tillsynen. Delaktigheteten i framtagandet har varit bred.

Fokusområden Avfall

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt  preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Avfall.

Fokusområden Förorenade områden

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden. 

Fokusområden Hälsoskydd

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Hälsoskydd.

Fokusområden Miljöfarlig verksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Miljöfarlig verksamhet.

Fokusområden Naturtillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Naturtillsyn.

Fokusområden Vattenverksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Vattenverksamhet.

Medverkande myndigheter

Strategin är produkten av en samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Socialstyrelsen och Svenska kraftnät. 

Energimyndighetens logotypeFolkhälsomyndighetens logotypeHavs- och vattenmyndighetens logotypeJordbruksverkets logotypeNaturvårdsverkets logotypeSocialstyrelsens logotypeSvenska kraftnäts logotype