Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram beskrivs kunskapsläget om arternas och naturtypernas ekologi, hotbild och möjliga åtgärder.

Hitta publikation inom kategorin