Publikation

Natur- och kulturvårdande skötsel av skog

Nationell strategi för skötsel av formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar till 2030
Kor på bete i en betespräglad skog.

Om rapporten

Att formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar får den naturvårdande skötsel de behöver är en central del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Hittills har arbetet med naturvårdande skötsel inte varit samordnat på nationell nivå. Målet med denna strategi är att bidra till en sådan samordning, så att formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar kan tas om hand på ett långsiktigt effektivt sätt. Därmed förväntas strategin bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar och till Sveriges internationella åtaganden enligt EU:s naturvårdsdirektiv och konventionen om biologisk mångfald. 

Strategin beskriver det aktuella kunskapsläget om skötselbehoven i våra mest skötselkrävande skogar. Utifrån detta anges vilka åtgärder som är högst prioriterade att utföra men även alternativa åtgärder, som kan vara lämpliga om förstahandsalternativet inte är praktiskt genomförbart. Strategin tar också upp ett antal insatser som behövs för att underlätta genomförandet av naturvårdande skötsel, samt vikten av att följa upp det arbete som utförs. I strategin finns även listor på gemensamma begrepp och definitioner som tagits fram för att främja ett samordnat arbete mellan olika aktörer. 

Strategin har tagits fram i nära samverkan med många av skogens aktörer och vänder sig till myndigheter, företag, organisationer och enskilda personer som på olika sätt arbetar med natur-och kulturvårdande skötsel i formellt skyddade och/eller frivilligt avsatta skogar.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7122-6
Utgiven
‎12‎/‎11‎/‎2023
Sidor
239
Omslag rapport.