Publikation

DNA-baserad övervakning av biodiversitet i svensk skogsmark

Provtagning, provhantering och analysmetoder
Fruktkroppar av rimskivling i tallskog.

Om rapporten

Rapporten presenterar hur DNA-metodik kan komplettera markkemiska analyser för kartläggning av svampar, bakterier och fauna i marken – organismer som tidigare har varit svåra att studera. Projektet har testat och utvecklat DNA-baserade metoder för identifiering och övervakning av markorganismer på olika skalor i skogsmark.

Med fortsatt utveckling kan metodiken effektivisera övervakningen och ge kunskap för hållbar markanvändning. En slutsats är att Markinventeringens stickprov når ganska långt men att ett något större antal delprov utspridda över ett större område skulle öka kunskapen om markens biodiversitet.

Kunskapsluckor som identifierades var bland annat hur DNA-provtagning ska anpassas så att organismsamhället avspeglas och biodiversiteten fångas. Mer kunskap behövs också om skalor och hantering av markprover.

Markorganismernas artrikedom har en avgörande roll för jordens ämnesomsättning och kolinlagring i de svenska skogarna. Förändring av markens artrikedom kan på lång sikt negativt påverka skogens produktivitet och återväxt.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

ISBN
978-91-620-7121-9
Utgiven
‎10‎/‎30‎/‎2023
Sidor
43
Författare
Björn Lindahl, Leticia Pérez-Izquierdo, Anders Dahlberg, Sara Hallin, Eva Krab och Johan Stendahl.
Omslag rapport