Publikation

Renar, renskötsel och vindkraft

Vinter- och barmarksbete
Vindkraftverk i norra Sverige.

Om publikationen

Forskare vid SLU har studerat hur renar och renskötsel påverkas av vindkraft i drift under vinterbetessäsongen i Mittådalen respektive Tåssåsen samebyar, och i året-runt-markerna i Malå sameby. Forskarna har analyserat GPS-data från renar före etableringen av vindkraft, under byggfas och under driftsfas. Kunskap om hur renskötseln bedrivits och påverkats har inhämtats genom diskussioner med renskötarna i respektive område.

Resultaten pekar på att renar och renskötsel i studieområdena påverkas negativt av vindkraftutbyggnad, men graden och arten av påverkan varierar över året. Vindkraft och annan markanvändning, exempelvis skogsbruk, i kombination med det förändrade klimatet och andra naturliga påverkansfaktorer gör att det är en komplex påverkan. Analyserna av GPS-data från vinterbetesområdena visade att renarna inte undvek vindkraftsanläggningarna. I Tåssåsen var dock renarnas förväntade ökning i användning av höglänta områden under svåra snöförhållanden betydligt lägre i närheten av vindkraftutbyggnaden. På året-runt-markerna i skogen undvek renarna områden nära vindkraft under kalvning och på hösten, men inte under sommaren.

Hela forskningsprocessen, från urval av studieområden till insamling
och analys av data har genomförts i nära samarbete med representanter för renskötseln.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur.

ISBN
978-91-620-7011-3
Utgiven
‎11‎/‎10‎/‎2021
Sidor
126
Författare
Anna Skarin, Per Sandström, Bernardo Brandão Niebuhr, Moudud Alam, Sven Adler.
Omslagsbild