Publikation

Åtgärdsprogram för ljunghed 2022–2026

Bild över ljunghed, Sandsjöbacka naturreservat.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet startade år 2022 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver ljungheden, dess historia, ekologi och nödvändiga bevarandeåtgärder. Ljungheden är ett av Västeuropas äldsta kulturlandskap som historiskt och under minst 3000 år haft stor betydelse och utbredning på svensk utmark. Under en period på 100–150 år, under 1800- och 1900-talen, har 99,5 procent av ljungheden försvunnit genom igenplantering med barrskog, uppodling eller spontan igenväxning.

Ett stort antal rödlistade arter är knutna till ljunghed. Ljunghedarnas extremt snabba försvinnande i kombination med avsaknad av nödvändig skötsel på återstående areal har gjort att ljunghedens rödlistade arter endast återfinns i små och ofta isolerade populationer.  Ofta är dessa lokaler kvarvarande, skötta ljunghedar som tidigare varit hävdad ljunghed.

För att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter är en ekosysteminriktad skötsel av återstoden av ljungheden nödvändig. Brand och extensivt bete är gemensamma skötselåtgärder, men även andra typer av markstörningar har betydelse för bevarandet av ljungheden.

Åtgärdsprogrammet pågår till 2026, därefter kommer uppdaterade åtgärdstabeller och programredovisningar publiceras här vid eventuell förlängning av programmet. 

Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-7035-9
Utgiven
‎3‎/‎27‎/‎2022
Sidor
80
Författare
Krister Larsson och Jonas Stenström
Omslag publikation.