Publikation

Åtgärdsprogram för fjällräv

(Vulpes lagopus)
Fjällräv.

Om åtgärdsprogrammet

Arbetet med åtgärdsprogrammet startade år 1998 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Nuvarande åtgärdsprogram publicerades 2017. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Fjällräven (Vulpes lagopus) är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Vid 1900-talets början var arten vanlig i Sverige, och under bra år kunde stammen nå toppar med närmare 10 000 individer. En mycket intensiv jakt var huvudorsaken till att stammen 1928 fridlystes. Trots fridlysningen fortsatte antalet att sjunka och på 1970-talet uppskattades antalet vuxna djur 90 individer. 

Det största hotet mot arten ett varmare klimat, mer direkta hot är fortsatt låg populationsstorlek, låg födotillgång på grund av uteblivna smågnagartoppar samt konkurrens med rödrävar som expanderar i fjällområdena. Rödräven är den starkare konkurrenten om lyor och revir, en allvarlig predator på fjällrävsvalpar och en spridare av sjukdomar som till exempel skabb. För att fortsätta gynna fjällrävsstammens återhämtning krävs fortsatta insatser med stödfodring och rödrävsjakt i närheten av fjällrävsförekomster. Det krävs också bevakning av fjällrävarna för att tidigt upptäcka och behandla sjukdomsutbrott.                                                                           

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Fjällräv (artfakta.se)

En uppdaterad åtgärdstabell är under framtagande för år 2024–2028 och kommer publiceras här.

Programredovisning för arbetet mellan 2017–2021 finns här:

Redovisning av åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021(pdf)

Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6780-9
Utgiven
‎7‎/‎16‎/‎2017
Sidor
74
Författare
Naturvårdsverket och Norges Miljödirektorat.
Omslag publikation