Publikation

Åtgärdsprogram för brynia

Närbild av brynia.

Om rapporten

Åtgärdsprogrammet startade år 2015 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Brynia (Brachythecium novae-angliae) är en relativt stor mossa som växer på rötter, socklar och stenar, främst i äldre löv- eller blandskog. För att vara en mossa är brynia en relativt stor art. Den kryper över underlaget och bildar gröna, luckra mattor. Arten förekommer i blöta skogklädda källmiljöer eller på översvämningspåverkade trädklädda stränder längs bäckar eller större vattendrag.

Eftersom delpopulationerna av brynia är få och i de flesta fall små, så utgör slumpfaktorer ett av de allvarligaste hoten mot arten. Även om flera av lokalerna ligger i formellt skyddade områden, så kan arten lätt försvinna genom att enstaka delpopulationer förstörs av till exempel körskador, avverkning eller dikning.

Habitaten är känsliga för uttorkning och är generellt viktiga att uppmärksamma och skydda vid exempelvis åtgärder inom skogsbruket. Information till markägare på och omkring lokalerna betydelsefull, liksom skötsel eller restaurering av kända lokaler.

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken:

Brynia (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2015–2023 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut.

Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6715-1
Utgiven
‎6‎/‎30‎/‎2015
Sidor
31
Författare
Henrik Weibull