Publikation

Åtgärdsprogram för trolldruvemätare

(Baptria tibiale)
Fjäril och trolldruva.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 och en ny åtgärdstabell ska tas fram för perioden 2020–2027.

Arten hör hemma i barrdominerade äldre taigaskogar med högörtvegetation, men kan även hittas i gråallundar. Den är knuten till växten trolldruva, Actaea spicata, som utgör larvens värdväxt. Fjärilen flyger enbart på dagen, helst i solsken. Vanligtvis infaller flygperioden från mitten till slutet av juni. Äggen läggs ett och ett på värdväxtens bladundersidor. Trolldruvemätare kategoriseras som Starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan, och förekommer numer enbart inom några få mindre områden i Västernorrlands och Jämtlands län.

Trolldruva missgynnas av skogsbruket som skapar täta ensartade skogar som ofta har ogynnsam hydrologi. Andra storvuxna örter, som efter avverkningar snabbare kan utnyttja ökat ljus och ökad näringstillgång, tar ofta över på trolldruvans bekostnad. Fäbodbruk, skogsbete utan hägnader och ängsslåtter har sannolikt utgjort sekundära habitat som historiskt erbjudit arten goda förutsättningar.

Bevarandearbetet inriktas på inventeringar, gallringar av lokaler med fjärilen samt att främjande av värdväxten i kärnområdet för att kunna skapa spridningsmöjligheter i landskapet.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6679-6
Utgiven
‎5‎/‎9‎/‎2015
Sidor
61
Författare
Nils Hydén
Omslag till publikation 6679-6.