Publikation

Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved

Timmerskapania (Scapania apiculata) Mikroskapania (Scapania carinthiaca) Svämskapania (Scapania glaucocephala)
Svämskapania.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 och en ny åtgärdstabell ska tas fram för perioden 2023–2027.

Alla dessa tre mossarterna växer i vattenståndsamplitud eller i periodvis vattenfyllda sänkor i skogsmarker. Arterna kan även förekomma på timmerrester och stockar i konstruktioner från flottningsepoken och ibland även i reglerade vattendrag, på platser som trots regleringen översvämmas då och då. Sporkapslar är sällsynta och arternas spridning bedöms därför främst ske med hjälp av groddkorn, som är vanliga på alla tre arterna. Arterna hotas av brist på ved i och intill vattendrag med naturlig vattenståndsfluktuation, reglering av vattendrag och biotopförstörelse. Inventeringar och större hänsynstagande till arternas livsmiljöer i skogsbruket och vid vattendragsrestaureringar är några av de åtgärder som föreslås i programmet.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6655-0
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2014
Sidor
36
Författare
Henrik Weibull
Omslag publikation.