Publikation

Åtgärdsprogram för läderbagge

(Osmoderma eremita)
Läderbagge.

Om publikationen

Läderbaggen (Osmoderma eremita) är knuten till gamla ihåliga ädellövträd och är mycket lämplig som paraplyart för arter knutna till denna miljö. Läderbaggen hotas av att dess livsmiljö växer igen. Lämpliga träd för arten dör då i förtid p.g.a konkurrens från andra träd, samtidigt som beskuggningen försämrar mikroklimatet inne i hålträdet.

På många platser finns också en stor brist på de ekar som ska utgöra kommande generations hålträd. Arealen av lämpligt habitat för läderbaggen har sedan 1800-talet minskat kraftigt och många av dagens förekomstlokaler är så små att läderbaggen inte kan överleva där långsiktigt.

Läderbaggen är rödlistad som Nära hotad (NT) i Sverige, Europa, EU och globalt, samt upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga 2 och 4 som prioriterad art. Åtgärdsprogrammets långsiktiga mål är att läderbaggen upphört att minska och kan klassas som "Livskraftig" (LC) på rödlistan. För att uppnå detta mål föreslås i programmet ett antal riktade åtgärder.

Generella åtgärder för skydd och skötsel av gamla ihåliga lövträd, samt säkerställande av föryngring och skötsel av efterträdare genomförs via åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Åtgärdsprogrammet för läderbagge fungerar som ett prioriteringsverktyg för var dessa åtgärder ska genomföras, och kompletterar med ytterligare åtgärder för att överbrygga generationsglapp.

Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6616-1
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2014
Sidor
52
Författare
Kjell Antonsson och Tommy Karlsson.
Omslag publikation.