Publikation

Åtgärdsprogram för skalbaggar på gammal asp

Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) Aspsplintbock (Leiopus punctulatus)
Cinnoberbaggeved och cinnoberbaggar.

Om publikationen

Skalbaggarna cinnoberbagge och aspsplintbock finns idag bara kvar i Uppland. Arterna är knutna till gamla naturskogar med inslag av asp, men även bränd skog, hyggen med kvarlämnade gamla aspar och igenväxande hagmarker kan hysa arterna.

Cinnoberbaggen lever som larv under barken av döda eller döende träd av främst asp. Träden är vanligen grova och skogen har god kontinuitet på död ved.

Asplintbocken utvecklas i klena grenar i trädkronan på gamla aspar. Inte sällan ser man spår av arten i nedfallna grenar på marken. Arterna hotas av intensivt skogsbruk, restaurering av igenväxande hagmarker samt tillvaratagande av skogsbränsle såsom flisning och vedhuggning.

Det finns behov av att skydda arternas miljöer samtidigt som nya miljöer behöver återskapas genom naturhänsyn. Aspen har stor ekologisk betydelse och en lång rad arter gynnas av de åtgärder som föreslås.

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6573-7
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2013
Sidor
71
Författare
Pär Eriksson
Omslag publikation.