Publikation

Åtgärdsprogram för sandödla

(Lacerta agilis)
Hona av sandödla inför äggläggning, Brattforsheden, Värmland.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2013 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver sandödla (Lacerta agilis), dess livsmiljö och bevarandeåtgärder. Sandödlan har i Sverige en fragmenterad och glesnande förekomst från Skåne till Dalarna, varav åtminstone de nordligaste populationerna kan anses vara klimathistoriskt isolerade reliktpopulationer. Sandödlans livsmiljö i Sverige utgörs av varma platser med lång kontinuitet i tillgång på en variation av vanligen: väl solexponerad mark med sydorienterade sandblottor, ett mosaikartat fältskikt av ljung eller gräs och örter, spridda grupper av buskar och träd, samt gärna inslag av liggande trädstammar, torra grenar och/eller stenar och block.

Arten hotas framför allt av igenväxning av lämpligt öppna miljöer, orsakat av främst skogsbruksåtgärder, frånvaron av naturligt regelbundna skogsbränder, ej naturvårdsanpassad efterbehandling av sand- och grustäkter, brist på lagom bete, och ökat atmosfäriskt kvävenedfall. Ytterligare hot utgör vägbyggen och annan markexploatering, liksom alltför kraftigt kontinuerligt markslitage där tillgången på habitat är begränsad.

I det här åtgärdsprogrammet föreslås bland annat skapande av nätverk av livskraftiga lokala populationer med hjälp av: anpassad avverkning av alltför skuggande träd och buskar, framskrapning av nya sandytor, naturvårdsanpassad efterbehandling och skötsel av slutbrukade sand- och grustäkter, samt rådgivning och spridning av information till relevanta verksamhetsutövare och allmänheten. 

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Sandödla (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2014–2017 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Värmlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6597-3
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2013
Sidor
56
Författare
Sven-Åke Berglind, m.fl
Omslag publikation.