Publikation

Åtgärdsprogram för vildbin och småfjärilar på torräng

Hona av märgelsandbi.

Om publikationen

Programmet ska bidra till bevarandet av tio arter av solitära bin och tre arter av småfjärilar som finns i södra Sverige upp till mellersta Dalarna. Lämpliga livsmiljöer återfinns i såväl det traditionella odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker som i vägkanter, täkter, kraftledningsgator, banvallar, militära övnings- och skjutfält, samt tätortsnära grönytor. Arterna är beroende av någon form av kontinuerlig hävd eller störning som tillåter tillräckligt med pollen-/värdväxter att gå upp i blom samtidigt som den skapar vegetationsfattiga ytor med blottad mineraljord och håller livsmiljön öppen och solbelyst. Inventeringar är en viktig insats i programmet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6441-9
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2011
Sidor
62
Författare
Tommy Karlsson m.fl.
Omslag publikation.