Publikation

Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark

Slåttersandbi, hane.

Om publikationen

Programmet ska bidra till bevarandet av tio arter av solitära bin som finns i södra Sverige upp till mellersta Dalarna. Lämpliga livsmiljöer återfinns i såväl det traditionella odlingslandskapets slåtterängar och betesmarker som i vägkanter, täkter, kraftledningsgator, banvallar, militära övnings- och skjutfält samt tätortsnära grönytor. Arterna är beroende av någon form av kontinuerlig hävd eller störning som tillåter tillräckligt med pollen-/värdväxter att gå upp i blom samtidigt som den skapar vegetationsfattiga ytor med blottad mineraljord och håller livsmiljön öppen och solbelyst. Inventeringar är en viktig insats i programmet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6425-9
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2011
Sidor
58
Författare
Tommy Karlsson och Krister Larsson.
Omslag publikation.