Publikation

Åtgärdsprogram för trumgräshoppa

(Psophus stridulus)
Trumgräshoppa, hane.

Om publikationen

I Sverige är trumgräshoppa känd från cirka 100 lokaler. Flest lokaler finns kvar i Östergötlands och Södermanlands län. Antalet kända lokaler har minskat med 70 % under 1900-talet.

Trumgräshoppa förekommer på väl solexponerade platser, ofta hävdade torrbackar i sydlägen. Igenväxning till följd av upphörande hävd utgör det största hotet mot arten. Betesdrift och röjning utgör de viktigaste skötselåtgärderna för arten. Dessutom föreslås inventeringar och informationsinsatser.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6443-3
Utgiven
‎7‎/‎31‎/‎2011
Sidor
36
Författare
Oskar Kindvall
Omslag publikation.