Publikation

Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker

Blårödling, Fager vaxskivling och Praktvaxskivling.

Om publikationen

Blårödling (Entoloma bloxamii), Fager vaxskivling (Hygrocybe aurantiosplendens) och Praktvaxskivling (Hygrocybe splendidissima) hör till de svampar som kallas ängssvampar. Det är svamparter som förekommer i mager ogödslad grässvål på fastmark i öppna naturbetesmarker och slåtterängar. Vissa av arterna finns även i ädellövskog och kalkrika skogar. Praktvaxskivling finns mest i sydvästra Sverige, de två andra finns på spridda lokaler från södra Sverige norrut till Jämtlands och Västerbottens län. I Sverige är blårödling den sällsyntaste av de tre arterna. Många gamla lokaler är kraftigt försämrade på grund av igenväxning. Andra hot är konstgödning och annan gödning, kvävenedfall, plantering, skogsbruk, plöjning, felaktig skötsel och exploatering. ArtDatabanken bedömer att bara cirka 20% av lokalerna för blårödling, fager vaxskivling och praktvaxskivling är kända för närvarande.

Programarterna kan ses som indikatorarter för att identifiera lämpliga habitat även för andra ängssvampar. Programmet föreslår inventeringar, informationsinsatser samt restaureringar/skötsel.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6423-5
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2011
Sidor
80
Författare
John Bjarne Jordal
Omslag publikation.