Publikation

Åtgärdsprogram för grönfläckig padda

(Bufo viridis)
Grönfläckig padda i amplexus. Limhamns kalkbrott, april 2007.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2010 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket.

Åtgärdsprogrammet beskriver grönfläckig padda (Bufo viridis), dess livsmiljö och bevarandeåtgärder. Ryggsidan vackert grönmarmorerad med stora oregelbundna fläckar på ljusgrå till gråbrun eller ljust oliv grundfärg. Ögats iris är grön eller gröngul. 

Grönfläckig padda är till stor del knuten till områden med bräckt vatten, till kust- eller kustnära biotoper med öppen och stäppartad karaktär såsom betade strandängar, kala klippkuster och sparsamt bevuxna stenbrott. Den grönfläckiga paddan är i huvudsak en kontinental art och hög vattentemperatur i lekdammarna är nödvändig för att klara utvecklingen av ägg och larver under sommaren. Lämpliga lokaler är belägna på platser med hög ljusinstrålning och många solskenstimmar. 

Ett flertal faktorer ligger bakom artens kraftiga tillbakagång under senaste 50 åren. De mest betydelsefulla faktorerna anses ha varit försvinnandet av lämpliga landhabitat och reproduktionsvatten genom igenväxning, utdikning och grundvattensänkning. I dag hotas arten även av predation från fisk, kräftor, iglar, snok och ätlig groda, samt konkurrens från vanlig padda. Föreslagna åtgärder omfattar nyetablering, restaurering och nyskapande av artanpassade lek-, land- och övervintringshabitat samt lämplig skötsel av lämpliga lokaler liksom att öka överlevnaden hos ägg, yngel och nymetamorfoserade paddor. 

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Grönfläckig padda (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2016–2022 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6406-8
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2010
Sidor
66
Författare
Mats Wirén
Omslag publikation.