Publikation

Åtgärdsprogram för fetörtsblåvinge

(Scolitantides orion)

Om publikationen

Fetörtsblåvinge är starkt hotad (EN) enligt den svenskan rödlistan 2010. Aktuella förekomster finns i Västra Götalands, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län. Arten har tidigare haft betydligt större utbredning. Den flyger på bergssluttningar, oftast i syd- eller sydvästvända lägen, där det finns kärleksört, som är larvens huvudsakliga värdväxt.

Det främsta hotet mot fetörtsblåvingen anses vara igenväxning, som på sikt kan isolera lokalerna från varandra. Åtgärderna som föreslås i detta åtgärdsprogram omfattar bland annat biotopförbättrande insatser, uppföljning och inventering.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Uppdaterad åtgärdstabell för fetörtsblåvinge, 2016-2021

Programmet har redovisats till Naturvårdsverket, som beslutat att förlänga programmet till och med 2021 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2016–2021 för att artens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras.

Uppdaterad åtgärdstabell för fetörtsblåvinge, 2016-2021 (pdf 110 kB)

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6424-2
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2011
Sidor
37
Författare
Håkan Elmquist.
Omslag publikation