Publikation

Åtgärdsprogram för ängshök

(Circus pygargus)
Ängshök, hona vid agmyr.

Om publikationen

Ängshöken har under senare år minskat kraftigt i Sverige, framförallt på Öland, men inte i närliggande länder. Arten förekommer i låglänta öppna marker och häckar främst i meterhög tät vegetation i våta miljöer och buskmarker. Vintertid återfinns arten i savannbältet. Programmet föreslår bland annat ökad information, bättre skydd och anpassning av skötselplaner i skyddade områden, och anpassad röjning där häckningsplatser växer igen. Dessutom behöver kontroversiella problem rörande missgynnande bortröjning av häckningsbiotoper och predation från duvhök lösas.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Uppdaterad åtgärdstabell för ängshök, 2016 – 2021

Programmet har redovisats till Naturvårdsverket, som beslutat att förlänga programmet till och med 2021 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2016–2021 för att artens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras.

Uppdaterad åtgärdstabell för ängshök, 2016 – 2021 (pdf 140 kB)

Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet. 

ISBN
978-91-620-6465-5
Utgiven
‎5‎/‎31‎/‎2011
Sidor
51
Författare
Staffan Rodebrand.
Omslag publikation