Publikation

Åtgärdsprogram för veronikanätfjäril

(Melitaea britomartis)
Veronikanätfjäril Melitaea britomartis på åkervädd.

Om publikationen

Veronikanätfjäril, Melitaea britomartis, är en akut hotad fjärilsart som idag bara återfinns på två lokaler, men som tidigare haft ett stort utbredningsområde. Arten är beroende av öppna, ogödslade och blomrika områden på steniga moränmarker i skogslandskapet. För att rädda arten krävs ett omedelbart arbete med återskapande av gynnsamma habitat samt uppfödning och utsättning för att stödja befintliga populationer.

Länsstyrelsen i Västmanlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6371-9
Utgiven
‎5‎/‎31‎/‎2010
Sidor
56
Författare
Claes U. Eliasson
Omslag publikation.