Publikation

Åtgärdsprogram för bombmurkla

(Sarcosoma globosum)
Bombmurkla.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2009 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket.

Åtgärdsprogrammet beskriver bombmurkla, dess livsmiljö och bevarandeåtgärder för att gynna den. Bombmurkla (Sarcosoma globosum) är en stor och uppseendeväckande skålsvamp vårsvamp med fruktkroppar kommer i februari till maj. Dessa är runda eller cylindriska, 5–12 cm breda, med glänsande, svartbrun disk och med brun, sammetsluden utsida. Växtplatsen är i regel en frisk, lågörtsrik granskog med mossor och kruståtel, gärna på något kalkpåverkad jordmån. De flesta lokaler utgör idag restbestånd av äldre granskog på näringsrik och väldränerad frisk mark med långvarig trädkontinuitet. Antalet fruktkroppar kan variera starkt mellan olika år beroende på väderleksförhållanden. Bombmurklan är en av Sveriges fem fridlysta svamparter vilket innebär att den inte får plockas. Den främsta orsaken till att bombmurklan blivit alltmer sällsynt är kalhyggesskogsbruket. Svampen överlever inte en slutavverkning och återkommer normalt inte i den nyanlagda och uppväxande skogen. Bombmurklan har nu försvunnit på många håll i Europa. Sverige har ojämförligt flest växtplatser kvar, vilket medför ett internationellt ansvar för artens fortlevnad. Det krävs åtgärder som ger ökad kännedom om och uppmärksamhet kring bombmurklan och dess ekologi, bland annat genom återinventeringar och att den riktat eftersökts i de speciella miljöer den kräver. Det krävs hänsyn vid avverkning av äldre ängsgranskog, och att alla kända lokaler i dagsläget är uppmärksammas och skyddas.

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Bombmurkla (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2015–2019 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6333-7
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2009
Sidor
44
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.