Publikation

Åtgärdsprogram för kalktallskogar

Kalktallskog med blåsippsmattor. Skog i tidig igenväxningssuccession, Gotland, Gothemhammar 2003.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2009 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver kalktallskog och bevarandeåtgärder. På kalkrik mark kan ett unikt ekosystem uppstå i form av kalktallskog. Karaktäristiskt för alla tallskogar är ett stort ljusinsläpp, men medan tallskog på lågproduktiv mark domineras av lavar ris och lavar som markvegetation.  Tallskogar på kalkrik mark, kalktallskogar, har därför ofta ett stort inslag av gräs och örter, samt en speciell flora och fauna samt svampsamhällen med många rödlistade arter. Det finns olika typer av kalktallskogar, som utgör olika skogsekosystem med olika vegetationssammansättning, och tillsammans bildar de en av nordens artrikaste skogstyper. Det finns kalktallskogar på berg och hällmark, kalktallskogar på kalkrik sand- och grusmark, kalktallskogar på frisk mullrik mark, kalktallskogar på fuktig eller blöt mark, och barrblandskogar med tall och gran (kalkbarrskogar). 

Dessa speciella skogar är beroende av lagom mycket störning, såsom brand eller bete, som kan hålla undan gran och annan vegetation som annars tar över och konkurrerar ut tallen och dess följearter. Det är således viktigt att både skydda kalktallskogar mot intensivt bruk och att sköta dem genom extensivt bruk eller naturvårdsbränning. Det finns ett stort behov att förhindra att de oftast små skogsfragmenten försvinner genom omfattande mänskliga ingrepp eller naturlig succession. Även om kalktallskogar är känsliga för intensivt bruk har de flesta historiskt nyttjats extensivt för aktiviteter såsom skogsbete och vedtäkt.

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2014–2019 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5967-5
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2009
Sidor
80
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.