Publikation

Åtgärdsprogram för rökpipsvamp

(Urnula craterium)
Rökpipvamp och dess växtmiljö, Upplandslokaler.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2007 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver rökpipsvamp (Urnula craterium), dess livsmiljö och bevarandeåtgärder. Rökpipsvamp är relativt sällsynt i Europa och har en mycket begränsad utbredning i Sverige. Fruktkroppar bildas bara under vissa gynnsamma år och kommer troligtvis endast med några års mellanrum. Rökpipsvamp växer på död hasselved i näringsrika skuggiga-halvskuggiga biotoper där luftfuktigheten är hög. Substratet får inte torka ut under våren när fruktkropparna bildas och därför är närheten till rörligt vatten i bäckar och underjordiska flöden viktig. Att det finns gott om snö som gör området blött under avsmältningen i mars-april är också viktigt för att arten ska kunna föröka sig. Arten gynnas då hasselrika marker växer igen med gran och mängden död hasselved ökar på grund av kraftig beskuggning, men beskuggningen får inte bli så svår så att hasseln inte trivs. En kontinuitet av träd och buskage på platsen är också viktigt, så skogsbruket måste anpassas efter artens krav om den ska kunna leva kvar. 

Hot mot arten är skogsbruksåtgärder eller för tät igenväxning med gran. Ett annat hot är svampens begränsade utbredningsområde och dess beroende av snö och snösmältning i mars-april. Klimatförändringar kan ändra på snötäckets djup och varaktighet, vilket kan påverka arten negativt. Exempel på föreslagna bevarandeåtgärder är att röja vegetation i de bestånd där hassel riskerar att skuggas för mycket, se över skötselplaner för skyddade områden där svampen förekommer samt sprida sporer i lämpliga habitat. 

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Rökpipsvamp (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2016–2022 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Västmanlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5825-8
Utgiven
‎2‎/‎29‎/‎2008
Sidor
31
Författare
Hans Rydberg
Omslag publikation.