Publikation

Åtgärdsprogram för mnemosynefjäril

(Parnassius mnemosyne)
Mnemosynefjäril.

Om publikationen

Mnemosynefjäril är en av våra mest hotade fjärilsarter. Den finns endast kvar i tre regioner i Sverige: Blekinges kustland, södra Roslagens kustland och Indalsälvens delta. Arten är rödlistade som starkt hotad (EN) och fridlyst. Mnemosynefjäril förekommer i mosaikartade ängs- och hagmarker med inget eller extensivt bete, ofta i anslutning till lövskogsbryn eller buskage där larvens värdväxt, nunnenört (Corydalis sp), förekommer. Mnemosynefjäril hotas av att de lokala populationerna är små samt att de är isolerade från varandra. Den viktigaste åtgärden i Blekinge och Uppland är röjning och gallring för att behålla mosaikmarker med öppna gläntor och bryn. Bevarandearbetet bör inriktas på att öka de lokala populationernas storlek och skapa spridningskorridorer mellan närliggande lokaler, så att de på sikt blir livskraftiga.

Länsstyrelsen i Blekinge län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5829-6
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2008
Sidor
44
Författare
Markus Franzén och Lars Imby.
Omslag publikation.