Publikation

Åtgärdsprogram för svartpälsbi

(Anthophora retusa)
Hona av svartpälsbi getväppling.

Om publikationen

Svartpälsbi är klassad som sårbar i Sverige. För närvarande finns bara 10 kända lokaler av tidigare över 100 stycken. Artens livsmiljö i Sverige utgörs av torra och varma blomrika antropogena sandiga-grusiga marker, exempelvis åker- och ängslandskap och ruderatmiljöer. Den intensifiering av jordbruket och igenväxning av marginalmarker som skett efter 1950-talet har medfört att svartpälsbiet gått starkt tillbaka i hela Västeuropa. I detta åtgärdsprogram föreslås främst åtgärder för att stärka populationerna på lokalerna. Detta innebär blottläggning av mark för att gynna bobyggande och att öka förekomsten av näringsväxter. En annan viktig åtgärd för att stärka förekomster är att inrätta naturreservat eller skydda områden på andra sätt.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

 

ISBN
978-91-620-5743-X
Utgiven
‎7‎/‎31‎/‎2007
Sidor
44
Författare
L. Anders Nilsson och Håkan Andersson.
Omslag publikation.