Publikation

Åtgärdsprogram för violgubbe

(Gomphus clavatus)
Violgubbe, Gomphus clavatus.

Om publikationen

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter och naturtyper är vägledande dokument för olika aktörers samordnade arbete för arter där särskilda bevarandeinsatser krävs. 

Violgubbe (Gomphus clavatus) är en mykorrhizasvamp som är rödlistad som ”Sårbar” med en östlig utbredning i Sverige med tyngdpunkt i Uppland. Svampen förekommer främst i äldre barrskogar på kalkhaltig morän där bete förekommit tidigare. Violgubbens förekomst hotas främst av avverkning eftersom den förekommer i äldre, avverkningsmogna skogar.

De åtgärder som föreslås inom ramen för detta åtgärdsprogram är främst inventering genom flygbildstolkning innanför kusttrakten i Uppsala län samt systematisk eftersökning av violgubbelokaler i Uppsala län, Norrtälje kommun samt i bokskogar i sydligaste Sverige. Vidare föreslås att fler lokaler med violgubbe ska ingå i regionala skyddsplaner för formellt och frivilligt skydd av skog. En informationsbroschyr om kalkbarrskogar har tagits fram och kommer att spridas till markägare och andra berörda. 

ISBN
978-91-620-5638-7
Utgiven
‎11‎/‎30‎/‎2006
Sidor
42
Författare
Gillis Aronsson
Omslag publikation.