Publikation

Åtgärdsprogram för rikkärr

Gulyxne (Liparis loeselii)

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2006 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver målarter kopplade till rikkärr, deras livsmiljö och bevarandeåtgärder. Rikkärr omfattar flera olika typer av miljöer, från kalkälskande orkidéers extremrikkärr till kalla, skimrande järnockrakällor. Gemensamt för rikkärr är att de är näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, vanligtvis kalk. Till rikkärren är en speciell, artrik flora och fauna knuten. Många rikkärrsarter minskar i antal i Sverige.

Målarter för programmet är orkidén gulyxne (Liparis loeselii), kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) och större agatsnäcka (Cochlicopa nitens). Samtliga av dessa arters situation har försämrats på grund av biotopförändringar. Många rikkärr är påverkade av diken. Rikkärr som förr användes för slåtter och hölls öppna, håller nu på att växa igen. Även övergödning, försurning och torrare somrar har gjort att miljön i rikkärren försämrats. Målet är att många arter ska gynnas av åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. En landsomfattande satsning görs för att återställa rikkärrens artrika livsmiljöer genom bland annat igenläggning av diken, röjning av sly och anpassad skötsel. Parallellt byggs kunskaperna om rikkärren upp genom inventeringar i samtliga län. 

För aktuell hotstatus och utbredning av målarterna se SLU Artdatabanken:

Gulyxne (artfakta.se)

Kalkkärrsgrynsnäcka (artfakta.se)

Större agatsnäcka (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2014–2018 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5601-8
Utgiven
‎7‎/‎31‎/‎2006
Sidor
81
Författare
Sebastian Sundberg
Omslag publikation.