Publikation

Åtgärdsprogram för korthalsad majbagge

(Meloe brevicollis)
Korthalsad majbagge.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 med en uppdaterad åtgärdstabell för perioden 2019–2027.

Korthalsad majbagge är den minsta av majbaggarna, men ändå en av de större skalbaggarna i Sverige. Den har gått tillbaka mycket kraftigt under 1900-talet, och är numera bara känt från några få lokaler i Mittlandet på Öland. Orsaken till tillbakagången är framför allt minskningen av naturbetesmarker. Korthalsad majbagge, som inte kan flyga, lever på öppna till halvöppna, torra och solvarma marker med lättgrävd jord eller sand. Larverna lever som boparasit hos solitärbin, där de livnär sig på både binas avkomma och deras näringsförråd. Åtgärdsprogrammet föreslår åtgärder som syftar till att förbättra förutsättningarna för artens överlevnad på de kända lokalerna, samt en inventering av potentiella lokaler på Öland och på fastlandet. Åtgärderna kan exempelvis vara röjning av enbuskar och annan förtätande växtlighet och/eller återupptagen eller intensifierad beteshävd.

Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

Uppdaterad åtgärdstabell för korthalsad majbagge, 2019–2027 (pdf 610 kB)

ISBN
978-91-620-5651-4
Utgiven
‎12‎/‎31‎/‎2006
Sidor
47
Författare
Mikael Sörensson och Boel Mårtensson.
Omslag publikation.