Publikation

Åtgärdsprogram för rödlistade fjälltaggsvampar

(Sárcodon)
Lundtaggsvamp, Sárcodon Joeídes.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2006 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver fjälltaggsvampar, deras livsmiljö och bevarandeåtgärder. Fjälltaggsvampar ger sig till känna i skogslandskapet genom stora, köttiga fruktkroppar med mer eller mindre fjälliga hattar. De växer ofta i samlingar, till exempel i form av häxringar. De bildar mykorrhiza med flera olika trädslag och hittas bland annat ädellövskogar, kalktallskogar och bördiga granskogar. Flera av dem är rödlistade och omfattads av åtgärdsprogrammet för rödlistade fjälltaggsvampar. Många taggsvampsskogar utgör så kallade ”hotspots” med en rik och koncentrerad mångfald även av andra sällsynta och hotade mykorrhizasvampar. Svamparna uppträder på hösten i speciella och ofta hotade skogsmiljöer. Det främsta hotet utgörs av skogsavverkning. Andra hot är till exempel igenväxning som resulterar i allt tjockare humustäcken. I åtgärdsprogrammet ges förslag på hur skogar med fjälltaggsvampar kan värderas och prioriteras för skydd. Många objekt är gynnade av naturvårdande skötsel i form av skogsbete, vinterbete med ren eller lättare bränning. Andra objekt bör lämnas för fri utveckling tills vidare. 

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken:

Bitter taggsvamp (artfakta.se)

Brödtaggsvamp (artfakta.se)

Koppartaggsvamp (artfakta.se)

Lilaköttig taggsvamp (artfakta.se)

Lundtaggsvamp (artfakta.se)

Mjöltaggsvamp (artfakta.se)

Ruttaggsvamp (artfakta.se)

Sammetstaggsvamp (artfakta.se)

Skrovlig taggsvamp (artfakta.se)

Slät taggsvamp (artfakta.se)

Spricktaggsvamp (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2015–2019 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5609-3
Utgiven
‎8‎/‎31‎/‎2006
Sidor
72
Författare
Johan Nitare
Omslag publikation.