Publikation

Åtgärdsprogram för dvärglåsbräken

(Botrychium simplex)
Dvärglåsbräken.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2006 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket.

Åtgärdsprogrammet beskriver dvärglåsbräken, dess livsmiljö och bevarandeåtgärder. Dvärglåsbräken (Botrychium simplex) är rödlistad och starkt hotad. Dvärglåsbräken är en liten, upp till 10 cm hög, flerårig kärlkryptogam, vars ovanjordiska skott är uppdelat i en fertil, sporbärande del och en steril bladskiva. Karaktäristiskt för dvärglåsbräken är att den sterila bladskivan är basalt placerad, vilket skiljer den från småvuxna individer av andra låsbräkenarter. 

Dvärglåsbräken förekommer i lågvuxen gräsmark och är knuten till havsstrandängar eller annan kust- eller strandnära gräsmark, gräsfläckar i klippspringor, vätar och liknande. Arten är kalkgynnad. Främsta hotet är upphörd hävd av betade strandängar längs Östersjöns kuster. För att behålla de återstående populationer av dvärglåsbräken krävs att lokalerna skyddas och att det finns fortsatt bete med hänsyn till arten.

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Dvärglåsbräken (artfakta.se)

En uppdaterad åtgärdstabell är under framtagande av ansvarig länsstyrelse och kommer publiceras här. Programredovisningen är genomförd innan 2018 och finns inte i rapportformat, därför publiceras den ej på denna sida. Programredovisning kan fås på begäran från koordinerade länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5626-3
Utgiven
‎10‎/‎31‎/‎2006
Sidor
46
Författare
Anders Svenson
Omslag publikation.