Publikation

Åtgärdsprogram för vityxne i södra Sverige

(Pseudorchis albida ssp. albida)
Vityxne, Pseudorchis albida, en vit orkidé.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2007 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket.

Vityxne (Pseudorchis albida) förekommer i södra Sverige uteslutande i ogödslade gräsmarker som betas eller slås Vityxne är en lågvuxen, ca 25 cm hög orkidé med djupt flikiga rotknölar. De jämförelsevis små blommorna sitter i ett ax i stjälktoppen och kommer fram i juni. Ytterligare en ras av arten förekommer i fjälltrakterna i Sverige, fjällvityxne ssp. straminea.

De allvarligaste hoten mot arten är att hävden upphör av de ogödslade betes- och slåttermarker där arten förekommer.  Åtgärderna har till stor del varit inriktade på att återfå lokalerna i gott skick och det med en skötsel som efterliknar den som gällde i det äldre kulturlandskapets slåtterängar. Detta har inneburit noggrann räfsning på våren, slåtterhävd och höhantering på sensommaren och därefter efterbete. Lokaler som inte kunnat slåtterhävdas har betats sent. De insatser som genomförts inom åtgärdsprogrammet har delvis brutit den starkt negativa trend som vityxne uppvisat under 1900-talet. Antalet individer har ökat på många lokaler och totalt bedöms antalet individer idag vara nästan tio gånger fler än när arbetet inleddes. Samtidigt som det totala antalet individer ökat har dock antalet lokaler där arten konstaterats fortsatt att minska. Åtgärdsprogrammet för vityxne i södra Sverige är på rätt väg men har ännu inte lyckats vända den negativa trenden. För att bevara livskraftiga bestånd av arten krävs en fortsatt satsning på hävd och restaurering av befintliga lokaler samt en utökning av antalet lokaler.

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Vityxne (artfakta.se)

Den senast uppdaterade åtgärdstabletten för 2024-2028 (pdf)

Programredovisning för arbetet mellan 2014-2018 (pdf)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5528-3
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2007
Sidor
42
Författare
Lars Gunnar Reinhammar
Omslag publikation.