Publikation

Åtgärdsprogram för slöjröksvamp

(Lycoperdon mammiforme)
Slöjröksvamp.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet startade år 2006 och arbetet med åtgärdsprogrammet pågår. Programmet gäller fortsatt fram till beslut om avslut av Naturvårdsverket. 

Åtgärdsprogrammet beskriver slöjröksvamp (Lycoperdon mammiforme), dess livsmiljö och bevarandeåtgärder. Slöjröksvamp är en 2–5 cm stor röksvamp med päronformade fruktkroppar. Unga exemplar är till en början kritvita och nästan helt släta. Med åldern spricker det yttre vita lagret upp i oregelbundet formade plattor eller flak vilket exponerar ett tätt fintaggigt inre. Slöjröksvamp är en nedbrytare som förekommer i varma lägen (mosaikmarker, ängen, brynmiljöer, stigar) i hassellundar, lövängar och luckiga ädellövskogar med lång kontinuitet. Alla lokaler ligger i kalkområden. Slöjröksvampen är en mycket bra signalart för dessa lokaler som ofta hyser ett stort antal andra rödlistade arter, inte minst svampar.

De främsta hoten mot arten är igenväxning eller slutavverkning av dess livsmiljö. Arten verkar svara positivt på restaureringsåtgärder där luckiga mosaikskogar försiktigt har återskapats på Öland och i Örebro län. En förutsättning för artens långsiktiga överlevnad i Sverige är att dess lokaler fortsatt sköts. Vid skötseln måste växtplatserna markeras så att inte röjning och bränning sker just där svampen växer. Rationellt skogsbruk bör undvikas på lokaler för slöjröksvamp och avverkning/röjning bör ske med iakttagande av stor naturvårdshänsyn. 

För aktuell hotstatus och utbredning se SLU Artdatabanken: 

Slöjröksvamp (artfakta.se)

Beslut om förlängning av åtgärdsprogrammet pågår. Programredovisning för år 2016–2019 kommer att läggas upp på denna sida efter beslut. Vid beslut om förlängt program kommer även en ny åtgärdstabell att tas fram av ansvarig länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

 

ISBN
978-91-620-5544-5
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2006
Sidor
34
Författare
Mikael Jeppson
Omslag publikation