Publikation

Åtgärdsprogram för bredbandad ekbarkbock

(Plagionotus detritus)
Bredbandad ekbarkbock.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 och en ny åtgärdstabell ska tas fram för perioden 2023–2027.

Detta åtgärdsprogram beskriver den akut hotade skalbaggen bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus). Förutom en gedigen genomgång av artens ekologi, status och hotbild, föreslås i programmet en rad åtgärder för att bevara arten. Programmet har en genomförandeperiod som varar under åren 2005–2009. Därefter bör programmet omprövas och revideras. Programmet är av vägledande karaktär och innebär inte ett legalt bindande aktionsprogram.

Den bredbandade ekbarkbocken är en av våra sällsyntaste bark- och vedlevande insekter. Från att ha haft en ganska vid utbredning i sydöstra Sverige föreligger endast fynd från Djurgårdarna i Stockholm under det senaste decenniet förutom ett par fynd väster om Stockholm. Arten tycks vara knuten till områden med jätteekar i glesa bestånd som ger en varm utvecklingsmiljö för arten. I den svenska rödlistan (Gärdenfors 2000) är arten placerad i hotkategori Akut Hotad (CR).

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5469-4
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2005
Sidor
38
Författare
Bengt Ehnström
Omslag publikation.