Publikation

Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden

Handbok 2017:1 - Utgåva 1
Lantbrukare med betesdjur.

Om publikationen

Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att skapa enligt två EU-direktiv, art- och habitatdirektivet1 respektive fågeldirektivet. Syftet med direktiven är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länderna behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är.

Den första versionen av Naturvårdsverkets handbok om Natura 2000, "Natura 2000 i Sverige", kom 2003. Med den som grund har denna andra version uppdaterats med hänsyn till ny praxis och annan vägledning.

Den nya versionen innehåller inte den vägledning om arbetet med bevarandeplaner och andra bevarandeåtgärder som fanns i den första versionen. Den vägledningen lämnas istället i processbeskrivningarna för att bilda naturreservat och för förvaltning av dessa på Naturvårdsverkets webb.

Fokus i den nya versionen är Natura 2000-tillståndsprövningen och beskrivningen om hur kraven i direktiven på att undvika försämringar och betydande störningar i Natura 2000-områden bör tolkas. Syftet med handboken är främst att ge vägledning till olika myndigheter och andra intressenter om tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser gällande den särskilda Natura 2000-tillståndsprövningen.

ISBN
978-91-620-0180-3
Utgiven
‎12‎/‎15‎/‎2017
Sidor
130
Omslag publikation