Utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har haft ett gemensamt uppdrag om att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Uppdraget redovisades till regeringen den 23 juni 2022.

Ett fåtal kommuner, och endast runt hälften av länsstyrelserna, bedriver idag aktiv tillsyn av kyltorn, och det finns sannolikt brister i skötsel och underhåll. Kyltorn kan, särskilt vid bristfällig skötsel, orsaka sjukdomsutbrott orsakade av legionella. Även om antalet dokumenterade utbrott är få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett stort antal människor. Ofta saknas information om var kyltornen är belägna vilket försvårar kommunernas arbete med tillsyn och smittspårning i samband med eventuellt inträffade sjukdomsfall. 

Inom uppdraget har vi därför utrett olika förslag till åtgärder och vilken måluppfyllelse de kan ge, det vill säga hur de långsiktigt kan säkerställa en förbättrad tillsyn och egenkontroll samt ge kännedom om var kyltornen är belägna.

Befintlig lagstiftning bedöms inte vara ändamålsenlig eftersom många kyltorn finns inom verksamheter som vare sig är anmälnings- eller tillståndspliktiga och därför inte finns registrerade hos tillsynsmyndigheterna. En annan slutsats är att inte heller andra alternativ vi utrett, till exempel inventeringar, skulle ge tillräcklig måluppfyllelse. 

Vi föreslår att en anmälningsplikt införs i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att undvika dubbelreglering kan dock inte anmälningsplikten tillämpas på sådana kyltorn som utgör en del av en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen. 

Det vi vill uppnå med förslaget är att de kommunala tillsynsmyndigheterna ska få kännedom både om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. Det underlättar för tillsynsmyndigheterna både vid smittspårning och för att bedriva förebyggande tillsyn. En anmälningsplikt medför också skärpta krav på egenkontroll eftersom anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt egenkontrollförordningen. I förlängningen bör vårt förslag innebära en minskad risk för negativa hälsoeffekter i form av antal fall och utbrott av legionellasmitta orsakade av kyltorn.

För att kommunerna även ska få kännedom om kyltorn inom tillståndspliktiga verksamheter föreslår vi att det införs krav på rapportering av kyltorn via de årliga miljörapporterna (NFS 2016:8). När det gäller anmälningspliktiga verksamheter som ligger under kommunens tillsynsansvar bedömer vi att det är möjligt för kommunerna att ta reda på om dessa har kyltorn. 

Förslag på åtgärder

Efter utredning föreslår vi följande:

  • Ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Kompletterande åtgärder:

  • Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär.
  • Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier.
  • Krav på rapportering av kyltorn i föreskrifterna om miljörapport (NFS 2016:8).

Läs hela rapporten 

Kontaktperson