Uppdrag att samla in och analysera statistik för miljötillståndsprövningen för år 2021

Domstolsverket, länsstyrelserna och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag av regeringen att samla in, sammanställa, analysera och presentera statistik för miljötillståndsprövningen för år 2021. Uppdraget redovisades av Naturvårdsverket till Miljödepartementet den 13 maj 2022.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit emot, sammanställt, analyserat och presenterat statistik för: 

  • mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som prövats av mark- och miljödomstol i första instans, 
  • ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövats av miljöprövningsdelegation i första instans, samt
  • överklagade mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. 

Uppdraget följer på en rad tidigare uppdrag från regeringen och har genomförts i samarbete med Domstolsverket och länsstyrelserna, som har tagit fram uppgifter om antal mål och ärenden samt handläggningstiderna för dessa. Uppgifterna överlämnades till Naturvårdsverket den 31 mars 2022 och har sedan sammanställts och analyserats för att presenterats som en skrivelse till regeringen (Miljödepartementet). 

Det är andra gången som Naturvårdsverket redovisar statistik för miljötillståndsprövningen till regeringen. Den första redovisningen innehöll statistik för miljötillståndsprövningen för år 2020. Statistiken för verksamhetsår 2021 har sedan dess utvecklats och kvalitetssäkrats på flera sätt med en förbättrad indelning av uppgifter samt mer fullständiga dataunderlag.

I redovisningen av regeringsuppdraget presenteras handläggningstider vid prövning i första instans, överprövade mål och ärenden samt handläggningstiden fördelat på olika verksamhetskoder utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251) och när det gäller vattenverksamheter fördelat på avdelningarna i miljöboken (se DVFS 2019:12). Jämförelser görs även mellan statistikuppgifterna för 2020 och 2021.  

Redovisning

Kontakt

Karin Dunér, chef för avdelningen för prövning, planering och tillsyn

karin.duner@naturvardsverket.se 

Emma Hundertmark, projektledare för uppdraget och handläggare på Miljöskyddsenheten

emma.hundertmark@naturvardverket.se