Prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 år 2021-2027

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Naturvårdsverket redovisade 24 september 2021 i samråd med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten ett reviderat förslag till prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 för år 2021-2027, ”PAF”, som svar på ett uppdrag från Regeringskansliet i mars 2021.

I uppdraget ingick att göra en kvalitetssäkring och faktagranskning av tidigare inlämnat förslag till prioriterad åtgärdsplan, komplettera motiveringar av åtgärder utanför N2000, förtydliga vilka åtgärder som gäller uppdatering av bevarandeplaner, komplettera åtgärdsförslagen för akvatiska miljöer, göra en fördjupad bedömning av åtgärdsförslagens rimlighet i tid, pengar och kapacitet, samt att bedöma åtgärdernas angelägenhetsgrad i skalan 1 till 3 per åtgärd (där 1 är de mest angelägna åtgärderna). Förslagen i den reviderade versionen skulle rymmas inom en årlig nationell budget med anslagsramar som för 2021 och vara förenliga med beslutet om EU:s långtidsbudget för perioden, med tillhörande relevanta lagförslag där målbeskrivningen för de olika fonderna inom EU:s långtidsbudget skulle beaktas.

Jämfört med förslaget från 2019 är kostnader för löpande åtgärder under perioden ungefär halverade, från 543 miljoner euro per år till 269 miljoner euro per år, och engångskostnaderna aningen ökade från 269 till 295 miljoner euro per år. Skillnaderna i belopp beror mest på en annan avgränsning för 2021 års uppdrag och mer realistiska bedömningar av genomförandekapacitet.

Den avgränsning som uppdraget haft till 2021 års budget gör att de redovisade förslagen för flertalet naturtyper och arter inte bedöms vara tillräckliga för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Ytterligare åtgärder behöver genomföras. En långsiktigt stabil finansiering och planering är viktig för ett effektivt genomförande. Bedömningar av hur långt föreslagna prioriterade åtgärder räcker mer i detalj finns i E.2- och E.3-avsnittens delar för ”Expected results”.

Vi föreslår att Regeringskansliet redan nu planerar för alternativt ger uppdrag till myndigheterna för att ta fram en process för uppdatering av PAF.

Observera att det nedan redovisade förslaget bearbetades vidare på Regeringskansliet innan Sveriges PAF skickades in. Den färdiga versionen skickades till EU-kommissionen 22 november 2021 och kan läsas här:

Sveriges prioriterade åtgärdsplan (PAF) för Natura 2000 år 2021-2027, 22 nov 2021 (pdf 1 mb)

Redovisning

Bilagor

Kontakt