Klimatredovisning enligt klimatlagen 2022

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎november‎ ‎2023

Naturvårdsverket har redovisat underlag till klimatredovisningen enligt klimatlagen.

Naturvårdsverket bedömer utifrån den scenarioanalys som genomförts att målet för den icke handlande sektorn till 2030 och transportmålet till 2030 kan nås med de styrmedel som är beslutade. Målet till 2040 nås däremot inte i det uppdaterade referensscenariot men med beslut om ytterligare styrmedelsskärpningar, som är föreslagna på EU-nivå för nya lätta vägfordon, kan målet nås. Scenarioanalysen visar samtidigt att målet till 2045 inte nås med befintliga styrmedel men att avståndet till målet 2045 har minskat betydligt jämfört med tidigare års klimatredovisningar.

Enligt klimatlag (2017:720) ska regeringen inför riksdagen varje år presentera en klimatredovisning innehållande utsläppsutvecklingen, de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen. Den ska också inkludera en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas. Naturvårdsverket har av regeringen haft i uppdrag att bidra med underlag till klimatredovisningen. I uppdraget ingår inte att föreslå ytterligare åtgärder.

Rapporten innehåller en beskrivning av den historiska utsläppsutvecklingen och befintliga styrmedel som är av betydelse för klimatutsläppen i Sverige, samt indikatorer för omställningstakten. Vidare redogörs mer i detalj för klimatpolitiska beslut under perioden 1 januari 2021 till den 1 mars 2022 och deras betydelse för klimatomställningen. Beslutens betydelse beskrivs i kvalitativa termer och i vissa fall med kvantitativa beräkningar. I rapporten görs en samlad bedömning av hur utsläppen kan komma att utvecklas i förhållande till de av riksdagen beslutade klimatmålen. Den samlade bedömningen har gjorts med hjälp av uppdaterade scenarier som har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten, Trafikverket, Konjunkturinstitutet och Jordbruksverket.

Redovisning

Naturvårdsverket slutredovisade regeringsuppdraget till Regeringen den 30 mars 2022.

Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen  (pdf 2,5 MB)

Kontakt