Genomförande av Parisavtalets artikel 12

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Sverige behöver bättre möta människors behov av information om klimatfrågor. Myndigheter har en viktig roll att fylla, skriver Naturvårdsverket. Regeringsuppdraget redovisades 29 oktober 2020.

Naturvårdsverket har redovisat ett uppdrag som genomförts i samverkan med SMHI om förutsättningar för Sveriges genomförande av Parisavtalets artikel 12. Artikeln beskriver människors rätt till delaktighet och tillgång till information om klimatfrågor.

Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringar är relativt hög i Sverige. Det visar både nationella och internationella undersökningar. Samtidigt uppger en stor majoritet av svenskarna att de är intresserade av klimatfrågor och fortsatt oroliga för klimatförändringar. Det gäller särskilt unga.

Inom ramen för uppdraget har Naturvårdsverket gjort en kartläggning av hur Sverige uppfyller artikel 12 i dagsläget och föreslår utifrån den ett antal områden som Sverige bör fokusera på:

  1. Tydligare uppdrag till Naturvårdsverket och SMHI att kommunicera klimatfrågor med allmänheten.
  2. Stärkt samverkan mellan myndigheter.
  3. Rusta lärarna för ungas engagemang i klimatfrågor.
  4. Utred hur civilsamhället kan bidra till kunskapshöjning.

Ett deluppdrag var att Naturvårdsverket ska upprätta information om Parisavtalet. Informationen finns tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats.

Parisavtalet

Dokument