Konventionen om biologisk mångfald

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎november‎ ‎2023

Naturvårdsverket redovisade den 30 september 2021 regeringsuppdraget "Konventionen om Biologisk mångfald". Uppdraget har syftat till att ta fram förslag på vad som behövs för att säkerställa att berörda samhällssektorer engagerar sig i arbetet med att uppnå målen i det nya ramverket för Konventionen för biologisk mångfald (CBD).

Naturvårdsverket lämnar två förslag på hur regeringen kan säkerställa ett aktivt deltagande från berörda samhällssektorer: 

- Att Naturvårdsverket får i uppgift att ta fram en samverkansplattform i syfte att samla, synliggöra och stödja privata och offentliga aktörers arbete när det gäller att bidra till genomförandet av CBD:s nya ramverk; 

- Att Naturvårdsverket får ett uppdrag om att tillsammans med berörda myndigheter ta fram förslag på kompletterande indikatorer för de miljökvalitetsmål som rör biologisk mångfald. 

Naturvårdsverkets förslag syftar till att samla, stödja och stärka aktörerna i deras arbete med att bidra till att genomföra konventionens ramverk. Förslagen bedöms leda till kunskapshöjning, inspiration och stöd i utvecklingsarbeten samt tydliggörande av åtgärder inom ramen för miljömålsarbetet.

Utöver vad som föreslås så åtar sig Naturvårdsverket att genomföra en kommunikationssatsning, liknande det förslag som har lämnats tidigare.

Redovisning

Naturvårdsverket slutredovisade regeringsuppdraget till Regeringskansliet den 30 september 2021.

Slutredovisning av regeringsuppdraget "Genomförande av konventionen om biologisk mångfald" (pdf  432 kB)

Kontakt