Stärkt samordning och vägledning om PFAS-förorenade områden

Naturvårdsverket har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om PFAS-förorenade områden och hur de kan åtgärdas.

Naturvårdsverket ska under 2022–2024 arbeta för att utveckla och stärka den nationella samordningen och vägledning kring problemen med PFAS-förorenade områden för att stärka samverkan och styra arbetet framåt.

När det rör statens förorenade områden ska arbetet ske i samverkan med andra berörda myndigheter som är betydande innehavare av PFAS-förorenade områden, särskilt Försvarsmakten och Trafikverket men även Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Myndigheterna ska också samverka med Statens geotekniska institut (SGI) och deras uppdrag om teknikutveckling och forskning för att öka takten i arbetet med att kunna åtgärda områden som förorenats av PFAS.

För att få en bättre kartläggning och helhetsbild av det totala antalet PFAS-förorenade områden i Sverige ska också länsstyrelserna bidra till arbetet.

PFAS-förorenade områden är ett utbrett problem världen över och på många platser i Sverige riskerar de att påverka bland annat dricksvattnet. För att skapa förutsättningar för att lösa de problem som PFAS-förorenade områden utgör behövs en stark samverkan mellan berörda myndigheter.

Redovisning

Arbetet med uppdraget ska årligen rapporteras av Naturvårdsverket i lägesbeskrivningen om förorenade områden som lämnas till Miljödepartementet, Regeringskansliet årligen senast den 15 april.

Kontakt

Tf projektledare Björn Johansson,
E-post: björn.johansson@naturvardsverket.se