Publikation

Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2021

Nya utsläppsscenarier mot klimatmålet 2045
Vindsnurror på fält

Om publikationen

Den här rapporten innehåller fördjupade analyser av trender i den svenska klimatomställningen och ger en övergripande bild av hur Sverige ligger till i förhållande till de svenska klimatmålen. Här redovisas utvecklingen från 1990 till 2020 för Sveriges territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser. Utöver analyser av utsläppsstatistik och trender innehåller årets rapport en fokusdel som beskriver nya utsläppsscenarier mot klimatmålet 2045. Scenarierna syftar till att åskådliggöra möjliga vägar till måluppfyllelse, det vill säga visa vilka åtgärder som utifrån dagens kunskap kan vara möjliga att genomföra, när i tid och hur snabbt de kan genomföras, samt vilken effekt åtgärderna kan bidra med. Naturvårdsverket har, på eget initiativ, tagit fram denna rapport för att följa upp utvecklingen mot de svenska klimatmålen. Naturvårdsverket ansvarar för statistiken i rapporten som ligger till grund för uppföljningen av de nationella klimatmålen i klimatredovisningen som bilaga till budgetpropositionen, uppföljning av Sveriges miljömål samt internationell rapportering till EU och FN.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7014-4
Utgiven
‎1‎/‎12‎/‎2022
Sidor
148
Omslag publikation