Publikation

Begränsad klimatpåverkan

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Pappa med pojke på axlarna på tågstation, Centralstationen, Lund

Om publikationen

Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Begränsad klimatpåverkan utgör underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver klimatets tillstånd idag och scenarier för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras drivkrafter samt styrmedel. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser som behövs. Ett mer omfattande underlag rörande arbetet med att nå Sveriges nationella klimatmål kommer i mars 2023 i samband med att Naturvårdsverket redovisar sitt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan i enlighet med paragraf 5 punkt 1–7 i klimatlagen.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är inte uppnått, bedömningen är att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målet behövs samhällsförändringar och teknikutveckling. Stärkta ambitioner i klimatsamarbetet globalt och inom EU krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket kommer att redovisa för regeringen i januari 2023.

ISBN
978-91-620-7068-7
Utgiven
‎10‎/‎20‎/‎2022
Sidor
74
Omslagsbild