Publikation

Generationsmålet

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Äldre man och barn bland träd.

Om rapporten

Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet visar på den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer. Rapporten om generationsmålet är en underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2023. I rapporten beskrivs centrala utmaningar för generationsmålet i nuläget och förutsättningar för en utveckling i linje med målet diskuteras till grund för en bedömning av målets utveckling fram till år 2030.

Den miljöpolitiska inriktning som målet beskriver följs inte i nuläget. Generationsmålet kommer inte att uppfyllas fullt ut till år 2030, vare sig inom Sverige eller med avseende på svensk konsumtions påverkan i andra länder. På viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion av material och produkter samt ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald fortsätter utvecklingen i många avseenden att gå åt fel håll. Inom området resurseffektiva och giftfria kretslopp sker kontinuerligt förbättringar som stärker förutsättningarna för en utveckling i linje med generationsmålet. Inom energiområdet är utvecklingen positiv och denna aspekt av generationsmålet kan uppfyllas till 2030.

För att utvecklingen i samhället ska vara i linje med generationsmålet behöver hela samhället vara delaktigt och takten i miljöarbetet öka. Fortsatta investeringar för klimatomställningen är av hög vikt för generationsmålets alla strecksatser. Särskilt angelägna områden där takten behöver öka i arbetet är politik som gynnar biologisk mångfald, ekosystem och hushållning med naturresurser. Det krävs även kraftiga insatser för att minska miljöpåverkan från den svenska konsumtionen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7090-8
Utgiven
‎12‎/‎15‎/‎2022
Sidor
87
Omslagets framsida till publikation.