Publikation

Landskapets förmåga att hålla biologisk mångfald

– en indikator för biologisk mångfald och ett planeringsverktyg för prioritering av markanvändning
Skog

Om rapporten

Rapporten beskriver ett nytt planeringsverktyg för att stärka biologisk mångfald i ett landskap. Verktyget ska förbättra förutsättningarna för arter och biologisk mångfald i samband med samhällsutveckling eller annan markanvändning.

Projektet har utvecklat en modell för att uppskatta ett landskaps förmåga att hålla biologisk mångfald i dess olika biotoper (Biotope Biodiversity Capacity Indicator, BBCI).  Hur verktyget kan användas beskrivs via fyra olika fallstudier. 

Modellen har utvecklats baserat på ekologisk teori, biodiversitets-informatik och tillämpad matematik. En viktig del har varit samverkan med kommun, länsstyrelse och skogsbolag i fallstudierna där modellen har testats och kalibrerats. 

Analyser av fragmentering har gjorts i barrskogslandskap som sköts med särskild naturhänsyn, barrskogsvärdekärnors kapacitet för biologisk mångfald, potentiella målkonflikter mellan biotoperna, ädellövskog och öppen mark med skyddsvärda träd. Man har även studerat kapacitet för biologisk mångfald hos äldre ädellövträd i ett landskap med urbana miljöer och landsbygd. 

Syftet med verktyget är att underlätta planering av grön infrastruktur på landskapsnivå.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljö-forskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7062-5
Utgiven
‎10‎/‎19‎/‎2022
Sidor
44
Författare
Annie Jonsson, Sofia Berg, Nils-Hassan Quttineh, Sonja Leidenberger och Tomas Jonsson
Omslag rapport 7062