Publikation

Jordbrukssektorns klimatomställning

Underlagsrapport om jordbrukssektorn inom regeringsuppdraget om näringslivets klimatomställning
Kossor på äng.

Om rapporten

Rapporten ”Jordbrukssektorns klimatomställning” har tagits fram gemensamt av Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det är en bearbetad version av det underlag som lämnats till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) inom regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning. Uppdraget syftar till att ta fram underlag till regeringens nästa klimatpolitiska handlingsplan. 

Jordbrukssektorn, så som den definieras inom klimatrapporteringen, innefattar utsläpp som uppstår från djurens fodersmältning, gödselhantering och kväveflöden i jordbruksmark. Jordbrukssektorn har en viktig roll i omställningen men det finns ett antal utmaningar att beakta vid utvecklingen av styrmedel, såsom livsmedelsförsörjning, risken för utsläppsläckage samt kopplingar till andra miljömål. I rapporten analyseras hinder för jordbrukssektorns klimatomställning. Vidare presenteras förslag på styrmedel och åtgärder som syftar till att minska utsläppen av både växthusgaser och luftföroreningar i befintlig jordbruksproduktion.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7060-1
Utgiven
‎10‎/‎5‎/‎2022
Sidor
93
Rapportomslag.