Publikation

Förslag för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn

Underlagsrapport om LULUCF inom regeringsuppdraget om näringslivets klimatomställning
Skogsbild, kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn.

Om rapporten

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp år 2045 behöver ökad kolinlagring ske i skog och jordbruksmark för att kompensera för de utsläpp som är svårast att minska. Skogen tar redan idag upp mycket koldioxid, men det finns potential att öka kolinlagringen i skogen och på jordbruksmark. 

I den gemensamma rapporten presenterar Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket fem förslag på utveckling av styrmedel och åtgärder för att minska utsläpp och öka upptag av växthusgaser inom skogs- och jordbrukssektorn. Förslagen är framtagna för att ge stor klimatnytta, vara kostnadseffektiva och förenliga med andra samhälls- och miljömål. Frivillighet och stärkta möjligheter för fler att bidra är utgångspunkt. 

Rapporten ”Förslag på åtgärder för ökade kolsänkor i skogs- och jordbrukssektorn” utgör ett underlag inom regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning, som leds av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Uppdraget syftar till att ta fram underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan och omfattar åtgärder som genomförs under perioden 2023-2026. 

Reviderad version av rapport med ISBN: 978-91-620-7046-5 från april 2022.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7059-5
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2022
Sidor
80
Omslag publikation.