Publikation

Samförvaltning av älg och skog – analyser av den nya älgförvaltningen under perioden 2012–2021

Co-management of the Swedish moose population and Swedish forests – analyses at the level of moose management areas during 2012–2021
Tallkronor.

Om rapporten

Denna rapport utreder hur väl älgförvaltningsområden uppfyller sina populationsmål,samt sambanden mellan älgstammens täthet och skador på skog mätta med älgbetesinventeringen ÄBIN.

I uppdraget har ingått att använda den nya metod som SLU tagit fram, Lst Moose, för att skatta populationstätheter hos älg. Rapporten ska utgöra ett kunskapsunderlag till arbetet med samförvaltningen av älg och skog.

Rapporten är skriven på uppdrag av Naturvårdsverket och författarna ansvarar själva för innehåll, slutsatser och eventuella rekommendationer. Det är Naturvårdsverkets förhoppning att denna rapport bidrar till ökad kunskap om och förståelse för hur olika faktorer påverkar älgförvaltningens måluppfyllelse. Arbetet har finansierats via Naturvårdsverkets anslag för åtgärder för värdefull natur.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7044-1
Utgiven
‎5‎/‎11‎/‎2022
Sidor
48
Författare
Fredrik Widemo, Kjell Leonardsson, Göran Ericsson.
Omslag publikation.